Obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Uzatvorením tejto kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy a sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu shop.xxltlac.sk .

Kontaktné údaje predávajúceho:
KLIK MEDIA  s.r.o., Zupkova 12, 040 22 Košice

IČO: 50522809
DIČ: 2120362948
IČ DPH: SK2120362948

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40034/V.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5174869163/0900

IBAN: SK83 0900 0000 0051 7486 9163

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

email: info@klikmedia.sk
tel. číslo: +421 (0) 949 609 333
prevádzkové hodiny Pondelok - Piatok od 8:30 do 17:00

1. Kupujúcim môže byť každá fyzická či právnická osoba za predpokladu, že sa bude riadiť uvedenými Obchodnými podmienkami. 
2. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Tým, že zákazník odošle objednávku potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s dodacími podmienkami, s možnosťami platby, s reklamačným poriadkom a tiež že sa zoznámil s ustanovením o ochrane osobných údajov. 
3. Predajca si vyhradzuje právo, aby mohol zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ ide napr. o chýbajúce, nepresné údaje či vyššiu hodnotu objednávky atď. 
4. Pod pojmom „tovar“ sa rozumie každý druh tovaru, ktorý je zaevidovaný na stránke e-shopu a je určený k predaju. 
5. Pri nákupe sa nemusíte registrovať.

 

OBJEDNANIE TOVARU

Predmetom zmluvy je iba tovar, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných, požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.

 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

K potvrdeniu objednávky dochádza elektronicky a to po odoslaní objednávkového formulára. Kupujúci následne obdrží potvrdenie objednávky do svojho e-mailu, ktorý vyplnil v objednávkovom formulári.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa e-shopu
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť a tak odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- Tovar, ktorý si zákazník objednal sa už nevyrába alebo nedodáva,
- Tovar, ktorý si zákazník objednal je dlhodobo nedostupný,
- Cena za tovar, ktorý si zákazník objednal sa zvýšila o viac ako 10% alebo bola nesprávne stanovená.

V prípade, ak táto situácia nastane, bude predávajúci informovať kupujúceho o tejto skutočnosti, a to buď e-mailom alebo telefonicky.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 1 týždňa od jej prijatia, a to aj bez udania dôvodu, ale len za podmienky, že ešte tovar ešte nebol nebol expedovaný, resp. nebol vyrobený nakoľko sa jedná o produkty vyrábané na mieru. Zrušenie objednávky sa v takom prípade vykoná zaslaním žiadosti o jej zrušenie na e-mail: info@klikmedia.sk a do predmetu správy s uvedie „ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY“. Kupujúci môže zrušiť len niektorú z položiek objednávky alebo ju stornovať celú.

V prípade, že už bola platba za tovar prevedená zálohovo na bankový účet predávajúceho a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená kupujúcemu späť na účet, z ktorého záloha predávajúcemu prišla.

V prípade ak kupujúci zruší objednávku a predtým uhradil zálohovú platbu môže byť kupujúcemu vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby, teda predávajúcemu. V takomto prípade budú poplatky odvodené podľa aktuálnych platných cenníkov banky príjemcu platby (predávajúceho) v okamihu zaplatenia zálohy.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Hotovosť – osobne na našej prevádzke v Košiciach alebo na odbernom mieste

- Dobierka – prevzatie tovaru od prepravcu. 
- Bankový prevod – objednaný tovar bude dodaný na adresu kupujúceho po uhradení zálohovej faktúry na bankový účet predávajúceho

Neprevzatá dobierka / GEIS Point:
V prípade ak si kupujúci nevyzdvihne a riadne nezaplatí za tovar, ktorý si objednal bude predávajúci požadovať úhradu nákladov spojených so zaslaním objednávky a manipulačný poplatok v celkovej výške 15 EUR. V takom prípade obdrží kupujúci od predávajúceho podklady s údajmi, ktoré sú potrebné na uhradenie vzniknutých nákladov.

 

KÚPNA CENA

1. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu vrátane všetkých nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, tak sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna suma pripísaná na účet predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote určenej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
4. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu celú kúpnu sumu do momentu dodania tovaru na dohodnuté miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci má právo odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
5. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.

Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zálohovú platbu vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru. V odôvodnených prípadoch má predávajúci právo požadovať od kupujúceho až 100% z kúpnej ceny tovaru ako zálohovú platbu.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar vám bude zaslaný obchodným balíkom spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.:
• Poštovné a balné na dobierku: 5,70 € s DPH
• Poštovné a balné pri platbe vopred: 4,80 € s DPH

Osobné vyzdvihnutie na odbernom mieste Výroba kľúčov – Čalunníctvo, Mestská tržnica Revúca: 4,80€ s DPH.

Osobné vyzdvihnutie na odbernom mieste GEIS Point: 4,80€ s DPH.

Doručenie kuriérom na adresu: 4,80 s DPH.

 

DODACIA LEHOTA

Všetky produkty s potlačou a fotodarčeky, ktoré ponúkame, doručujeme do 7 pracovných dní. V deň odoslania tovaru Vás budeme kontaktovať (e-mailom alebo sms správou).

Geis Parcel SK s.r.o.: dodanie na adresu alebo na odberné miesto je nasledujúci deň od expedície. Odporúča sa nechať si tovar poslať tam, kde budete zastihnuteľní.

 

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA NA TOVAR

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť pre Vašu spokojnosť individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Daňový doklad, ktorý dostanete s objednaným tovarom Vám slúži zároveň aj ako záručný list. Záručná lehota, ktorá je u spotrebného tovaru 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak), začína plynúť prevzatím tovaru.

Kupujúci je povinný tovar po jeho doručení prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak Odporúčame tovar prekontrolovať bezprostredne po jeho prevzatí od kuriéra, kedy je možné prípadné vady reklamovať. Po prevzatí tovaru kupujúcim nemožno brať na neskoršie reklamácie zreteľ.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím výrobku, najmä zlou aplikáciou či nesprávnym skladovaním.

V prípade ak tovar chcete reklamovať tento tovar nesmie byť použitý. To znamená, že pred samotným použitím tovaru je potrebné skontrolovať jeho farebnosť, počet kusov a tiež to či jednotlivé diely k sebe patria /pasujú/. V prípade, že tomu tak nie je, tzn. že tovar má vady spôsobené výrobou môže kupujúci zakúpený tovar reklamovať.

Ak je s tovarom manipulované, alebo je iným spôsobom použitý, jeho reklamácia už nie je možná. Jedná sa o špecifický tovar ako sú fotoobrazy, keramika s potlačou, kalendáre či fotodarčeky s potlačou. Za chyby, ktoré vznikli nesprávnym používaním predávajúci nezodpovedá.

Reklamácie produktov s potlačou a fotodarčekov na mieru

Ak sa jedná o produkt s potlačou alebo fotodarček zhotovený výhradne pre Vás - na zákazku podľa vlastného motívu, podľa motívu z našej ponuky alebo motívu z fotobanky nie je možné na tento tovar uplatniť reklamáciu. Akceptované budú iba reklamácie z dôvodu tlačových odchýlok viditeľných zo vzdialenosti aspoň 2 metre.

 

Postup pri reklamácii:
O reklamácii nás informujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie dobierkou) na adresu našej spoločnosti spolu s dokladom o nadobudnutí reklamovaného tovaru. Odporúčame, aby ste reklamovaný tovar zasielali doporučene v pevnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda odo dňa doručenia tovaru predajcovi.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.
Zašlite nám tovar s vypísaným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Pre kladné vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy musí byť splnené:

• Tovar musí byť kompletný, nepoškodený ani inak znehodnotený a musí byť v originálnom nepoškodenom obale.
• K tovaru musí byť priložený originálny doklad o kúpe.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Vypísaný formulár zašlite spolu s vráteným tvarom)
Komu: KLIK MEDIA s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento 
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............
Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..........................
Dátum ..................
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku), tovar odporúčame tovar poistiť. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok neakceptujeme odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne akejkoľvek tretej strane. Potrebné osobné údaje budú odovzdané iba kuriérskej službe, ktorá Vám zásielku doručí (meno, adresa, príp. telefón). Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade ak je fyzickou osobou je povinný predávajúcemu v objednávke oznámiť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade ak je právnickou osobou je povinný predávajúcemu v objednávke oznámiť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, ak je platcom DPH aj IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže poskytnuté osobné údaje kedykoľvek skontrolovať či zmeniť, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke e-shopu v časti "Môj účet".